19.08.2022

Приключи изпълнението на дейностите по проект, по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", по процедура чрез подбор по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР 2014 - 2020г., с наименование: "Подобряване на производителността, чрез закупуване на Модулен обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал", бенефициент ЗП Гошо Желязков Пейков.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бе сключен на 03.02.2020г. и в изпълнение на инвестиционните намерения по проекта беше закупен Модулен обект за преработка на мляко, както и работна маса с мивка, пастьоризатор – охладител, вана сиренарска, стелажи комплект, колички за вътрешен транспорт, хладилна централа, установка за парене на кашкавал, съд за солов разтвор. 

Изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 47 911,75лв.