09.05.2022

„Модернизиране на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ в гр. Харманли“ е следващият по ред  проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „Д-Р ХАРИ ПАПАЗЯН“ ЕТ, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 30 650,29лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 10 537,28лв.

Проектът предвижда доставка на медицинско оборудване и компютърна техника.

Проекта ще допринесе за по-бързото и точно диагностициране на пациентите и ще се разкрие едно ново работно място.