09.05.2022

„Изграждане на ремонтна работилница за строителна техника“ е поредния  проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между между "АБС - СТРОЙ" ООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 374 382,95лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 280 787,21лв.

Проектът предвижда изграждане на ремонтна работилница за строителна техника и доставка на инструментална количка и компресор бутален.

С реализирането на проекта ще се предложи нова услуга за територията и ще се разкрие едно ново работно място.