09.05.2022

„Разширяване на дейността на "Камелия" ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз“ е следващият проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между "Камелия" ЕООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 361 803,55лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 247 416,50 лв.

Проектът предвижда изграждане на автомивка и доставка на Машина за райбероване на леглата на цилиндрова глава на автомобили.

С реализирането на проекта ще се повиши качеството на предлаганите услуги и ще се разкрият две нови работни места.