11.04.2022

На 25.03.2022г., между Община Харманли, Сдружение „Местна инициативна група Харманли и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по Закона за обществените поръчки.

Проектът е с наименование: “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли и бе подаден по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта и одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 388 123,01 лв.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска ясла "Ален мак"

С реализирането на проекта ще се осигури подходяща и привлекателна среда за провеждане на съвременен образователен и възпитателен процес и по-добро качество на живот за местното население.