07.02.2022

На 04.02.2022г., Председателя на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ – г-жа Валентина Димулска и представляващата АИПСМП „Д-р Стефка Здравкова“ ЕООД – д-р Стефка Здравкова, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Проектът е с наименование: "Модернизиране на очен кабинет в гр. Харманли" и бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 44 856,00 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 16 269,24 лв.

Проектът предвижда закупуване на авто – рефрактометър, стереоскопичен биомикроскоп с LED осветител и автоматичен тест проектор на оптотипи.

С реализацията на проекта ще бъде разкрито едно ново работно място на пълен работен ден.