30.12.2021

Приключи изпълнението на дейностите по проект, по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", по процедура чрез подбор по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР 2014 - 2020г., с наименование: "Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна", подаден от кандидата - "Тракийско вино" ООД, представлявано от Тодор Братанов. 

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бе сключен на 28.09.2020г. и в изпълнение на инвестиционните намерения, по проекта бяха закупени технологично и лабораторно оборудване, както и нови машини и оборудване за модернизация на винарна - пневматична преса, машина "bag in box", изплакваща машина, ферментатори, неръждаеми съдове, апарати за определяне на алкохол и сериен диоксид, компютърно оборудване и др. 

Изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 67871,75 лв.