14.01.2022

На 13.01.2022г., "МИГ Харманли" получи още една Заповед за одобрение от Държавен фонд "Земеделие" на проектно предложение с наименование "Разширяване на дейността на "Камелия" ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз", подадено от "Камелия" ЕООД, представлявано от Христо Точаров, по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 247 416,51 лв.

Предстои подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.