06.01.2022

Община Харманли, в изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.017-0003 - “Харманли – култура, традиции и обичаи“, подаден към Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014 – 2020г., организира "Честване на Йордановден в гр. Харманли" на 06.01.2022г. от 11:30 часа.

Гости на празника ще бъдат камерен състав на „100 каба гайди“ със солистка Аглика Каменова, които ще огласят Харманли с уникалните си изпълнения на българска народна музика.

В изпълнение на дейностите по проекта са закупени 40 броя носии за участниците в събитието.