ОЩЕ ЕДИН ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ХАРМАНЛИ

21.12.2021

 

Днес, 21.12.2021г., "МИГ Харманли" получи още една Заповед  за одобрение от Държавен фонд "Земеделие" на проектно предложение  с наименование "Модернизиране на очен кабинет в гр. Харманли", подадено от АИПСМП "Д-р Стефка Здравкова" ЕООД, представлявано от Стефка Здравкова, по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с  № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 16 269,24 лв.

Предстои подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.