20.12.2021

 

Днес, 20.12.2021г., "МИГ Харманли" получи две Заповеди за одобрение от Държавен фонд "Земеделие" на проектни предложения, както следва:

1. Проектно предложение с наименование “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли“, подадено от Община Харманли по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с № BG06RDNP001-19.010-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 388 123,01 лв.

2. Проектно предложение с наименование „Модернизиране на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ в гр. Харманли“, подадено от ЕТ „Д-р Хари Папазян“, представлявано от Хари Гарабед Папазян, по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 10 537,30 лв.

Предстои подписване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.