16.06.2012

На 07.08.2010г. в ЦИРТ се състоя работна среща на експертите по проекта с екипа на проекта , експертната група по дейност 5, партньорите по проекта и членове на УС на МИГ. Обсъждани бяха документите, необходими при комплектоване на досието за кандидастване по мярка 431-1.