20.12.2021

От днес, 20.12.2021г., "МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Период на прием: 20.12.2021г. - 14.02.2022г., 17:00 часа.

Проектните предложения ще се подават електронно в ИСУН 2020.

Повече информация на сайта на МИГ и на следния адрес: ИСУН 2020 (government.bg)