06.08.2021

На 29.07.2021г., изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" - Диана Гочева и експерта - Петя Иванова, взеха участие в работна среща, организирана от Държавен фонд „Земеделие“.

Срещата бе открита от изпълнителния директор на ДФЗ - Борис Михайлов, който заяви, че до 15.10.2021г. ще бъдат оценени всички чакащи разглеждане 369 проектни предложения, подадени по процедури за прием на проекти през местните инициативни групи. Директорът на ДФЗ даде висока оценка за натрупания опит на Местните инициативни групи за прилагане на подхода Лидер/ВОМР на местно ниво и потенциала им за следващия програмен период.

Боряна Алексова, заместник изпълнителен директор на ДФЗ също подчерта важността на МИГ в рамките на Програмата за развитие на селските райони и готовността на ДФЗ да партнира с МИГ в подкрепа на бенефициентите за успешното изпълнение на проектите им.

По време на срещата бяха представени правилата за разглеждане и оценяване на проектите, които се подпомагат с безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове. Беше представена и информация по възникнали проблеми, свързани с осъществяване на предварителен и последващ контрол на инвестициите, сключване на допълнителни споразумения, както и подаване на заявки за плащане към проектите.

В срещата се включиха още и Цветомира Стойкова – Директор на Дирекция „Договориране“, Красимира Капланова – Директор на Дирекция „Оторизация на плащанията“, Пламен Стоянов - Началник отдел "Контрол по Обществени поръчки" и други.