01.12.2021

На 30.11.2021г., Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – г-жа Валентина Димулска и представляващия „ЛИН“ ЕООД - г-н Росен Русев, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Проектът е с наименование: „"Модернизация за биологично стопанство за зеленчуци" и бе подаден по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 177 120,00 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 69 026,64 лв.

Проектът предвижда закупуване на земеделска техника – трактор, дискова брана, продълбочител, фреза, култиватор и едноосно ремарке.

С реализацията на проекта ще се модернизира биологично земеделско стопанство за производство на зеленчуци и ще се разкрие ново работно място.