05.11.2021

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли"

Документите са публикуване на сайта на ИСУН 2020 на следния интернет адрес: ИСУН 2020 (government.bg)