04.11.2021

На 07.10.2021г., в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/07.10.2021г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., с което се добави допълнителния финансов ресурс към стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли" в размер на 913 000,00 лв.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“, т. 6.2. - "Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки", както и в раздел 9 "Индикатори за мониторинг и оценка". В раздел "Стратегия", може да намерите Стратегията за ВОМР на "МИГ Харманли" с всички изменения.