20.04.2021

Днес, 20.04.2021г., "МИГ Харманли" получи писмо за одобрение от Държавен фонд "Земеделие" на проектното предложение, подадено от ЕТ "Диамант 2000 - Ивелин Георгиев - Маргарита Георгиева", представлявано от Маргарита Георгиева, по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 244 532,63лв.

Предстои подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.