25.05.2021

През месец май 2021г., „МИГ Харманли“ бе домакин на работна среща между екипите на СНЦ „МИГ – Нова Загора”, сдружение „МИГ Средец“ и сдружение  „МИГ Харманли”. Срещата се организира с цел  споделяне на опит и обмен на добри практики във връзка с изпълнението на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на трите местни инициативни групи.

Срещата се проведе в офиса на сдружение „МИГ Харманли“, където представителите на трите местни инициативни групи представиха стратегиите за водено от общностите местно развитие за териториите си. Проведе се дискусия за обсъждане на общите характеристики и уникалните за териториите различия, както и идентифицираните проблеми, потребности и потенциал. Обсъдени бяха залегналите в стратегиите мерки, чрез които да бъдат постигнати изведените приоритети и цели. Коментираха се възможностите за осигуряване на допълнително финансиране, след последната промяна в ПРСР за периода 2014 – 2020г., възможностите за откриване на нови процедури за прием на проекти и др. Обсъдена бе работата с електронната система ИСУН 2020. Екипите  обсъдиха и ефективната работа с местните общности. Дискутирани бяха утвърдени практики и се споделиха нови идеи за поддържане мотивацията на местната общност и изграждане на капацитет за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения. Обсъдена бе спецификата при работа с уязвими и малцинствени групи. Представителите на трите местни инициативни групи споделиха опита си от срещнатите трудности при изпълнение на стратегиите за ВОМР, както и предприетите действия във връзка с тяхното разрешаване. Срещата приключи с обобщение на постигнатите резултати. Планираха се стъпки за бъдещи съвместни дейности, предвид значимостта и ползата от подобни събития.

След края на работната среща, бяха посетени няколко обекта в Харманли, част от които са паметници на културата с местно значение. Екипите на МИГ изказаха взаимна благодарност за споделения опит и добри практики.