25.05.2021

На 19 и 20 май 2021г., в гр. Панагюрище, изпълнителния директор на МИГ – Диана Гочева и експерта – Петя Иванова, присъстваха на общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и работна среща – семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

По време на събранието, бяха приети: годишен доклад за дейността на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.; годишен финансов отчет за 2020 г.; отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност. Председателят на Асоциацията представи отчет за работата на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 – 2021 г. Бяха докладвани, обсъдени и приети промени в Устава на сдружението. Бяха приети нови членове на сдружението. Беше избран нов Управителен съвет и преизбран досегашния Председател на управителния съвет на Асоциацията - г-жа Нели Кадиева.

По време на работната среща, бе обсъдено изпълнението на споразуменията за Стратегиите за ВОМР на МИГ – състояние, предизвикателства и въпроси. Беше споделен опит и информация относно допълнителното финансиране през преходния период 2021 – 2022г. за изпълняващите се стратегии на МИГ. Бяха обсъдени предизвикателства и добри практики от представителите на МИГ от цялата страна. Бяха представени новини и информация от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа.

Представители на МИГ от Южен централен район

Представители на МИГ от Южен централен район