28.05.2021

На 28.05.2021г., Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – г-жа Валентина Димулска и представляващия ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ - г-жа Маргарита Георгиева, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

✅ Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ с наименование: „Изграждане на автосервиз за автобояджийски и тенекеджийски услуги и закупуване на оборудване“ по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

✅ Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 326 043,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 244 532,63 лв. Проектът предвижда строително – монтажни работи, свързани с изграждане на автосервиза, както и закупуване на оборудване - бояджийска камера, ексцентършлайфове, мобилни прахосмукачки, двуколонен подемник, компресор, фреонов изсушител за въздух с филтър, инфрачервена лампа за изпичане на детайли и др. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови работни места. ???????? ????????