27.04.2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ и одобрение на исканата промяна от местната общност

Дата на откриване:                27.04.2021г.
Дата на приключване:          11.05.2021г.

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор, стопански сектор, нестопански сектор и гражданите от територията на общината да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на сдружението. 

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на ПРСР 2014-2020г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Тези средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021г. и 2022г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021г. и 2022г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по подмерки и свързаните с това промени.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ, предлага да бъде използвана тази възможност и със свои решения № 419/26.04.2021г. и № 420/26.04.2021г. обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите подмерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“ и одобрение на исканата промяна от местната общност. Промяната е допустима на основание чл. 10 от Споразумение РД 50-152/21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за ВОМР, сключено  с Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г.

Предложеният допълнителен финансов ресурс за подмярка 19.2 да бъде насочен към подмерки от СВОМР, по които има одобрени проектни предложения, но са поставени в резервен списък, поради недостиг на средства към момента на одобрение от МИГ, както и към подмерки, към които се установи реален интерес и възможност за изпълнение.

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 11.05.2021 г. на електронна поща: [email protected], по пощата или в офиса на сдружението на адрес: гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ № 6, ет.2. Предложенията трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предложение за промяна на СВОМР