01.03.2021

На 26.02.2021г., в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/26.02.2021г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., с което се прехвърлиха 76984,88 лв. към подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства. Това е второто прехвърляне на средства към тази подмярка, като на 24.04.2020г., бяха прехвърлени 99952,35 лв.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.  Прехвърлят се средства към Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Във връзка с тази промяна, е направена промяна и в част от мониторинговите индикатори за резултат.

Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.