18.12.2020

Комитетът  за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A, Гърция - България 2014-2020г., одобри за финансиране проектно предложение „Подкрепа и насърчаване на предприемачеството за качествени ферми за домашно приготвени продукти“, с акроним QualFarm.

В проекта участват две гръцки организации – Обединения на Местни инициативни групи  от област Еврос, а партньори от българска страна са Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Местна инициативна група Кирково -Златоград.

Главната цел на проекта е насърчаване ръчното приготвяне на качествени селскостопански продукти в селските райони на Еврос, Хасково, Кърджали и Смолян, чрез създаване на звена за подкрепа.

Основните дейности предвиждат изграждане и функциониране на специални структури за подпомагане на предприемачеството в четирите района, вкл. с подготовка на съветници за пилотната фаза на структурите за подпомагане. Ще бъдат изработен и тестван  инструментариум за съветване  и механизми за онлайн консултации. Пряко ще бъдат подпомагани крайни бенефициенти за подобряване на техните умения,  подготовка, реализиране на продукцията. Специален фокус ще бъде обърнат към брандиране на селскостопански продукти, изграждане на собствена фермерска марка,  разработване на продукти, опции за сертифициране на продукти,  промоция, продажби и работа в мрежа, обслужване на клиенти.

Ще бъдат направени конкретни предложения за подобряване инструментите на местната и регионалната политика, имащи отношение към изготвянето на фермерски продукти с традиционни и натурални технологии.