28.09.2020

Днес, 28.09.2020г., Изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и Управителя на „Тракийско вино“ ООД – Тодор Братанов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.013 "МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Тракийско вино“ ООД с наименование: „Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна“ по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 135 787,04 лв., от които одобрена субсидия  - 67 893,50 лв. Проектът предвижда закупуване на технологично оборудване - неръждаеми съдове за съхранение и ферментация, пневматична преса, машина “bag in box”, етикираща машина и др., както и закупуване на оборудване за лаборатория и компютърна техника с подходящ софтуер, необходим за организиране на търговската и складовата дейност на фирмата.