01.07.2020

Екипът на сдружение „МИГ Харманли“ участва в информационно събитие за прилагане на подхода ВОМР, заедно с представители на Местни инициативни групи от България, представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020г.) – Министерство на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, която се проведе в края на месец юни 2020г. в гр. Разлог, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени, заради COVID-19.

 

Срещата бе открита от г-н Стефан Спасов – началник отдел „ВОМР“, дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ. Присъстваха и голяма част от експертите от отделът. Представител на държавен фонд „Земеделие“ бе г-н Калоян Костадинов – директор дирекция „Договориране“ към ДФЗ. На срещата бяха дискутирани важни въпроси и трудности, свързани с прилагането на подхода ВОМР. Дискутираха се и причините за забавата при разглеждане от страна на ДФ „Земеделие“ на проведените от МИГ - 325 процедури, по които са подадени 1530 проектни предложения на местни бенефициенти в периода 2018 - 2020 година, но досега са сключени едва 93 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрените проекти.

Изпълнителният директор на „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева, апелира за ускоряване на процеса на оценяване, както и приоритизиране разглеждането на проектите, като най – напред да бъдат разгледани проектите, които са подадени по проведени от 2018г. процедури за прием, каквито са по – голямата част от процедурите на „МИГ Харманли“. Г-н Костадинов пое ангажимент и увери, че ще направят всичко възможно в най – кратки срокове да се преодолее огромното забавяне.

В заключение, бе обърнато внимание и на предстоящия  програмен период - 2021 - 2027г. МИГ бяха информирани за предварителните становища на отговорните институции относно разширяване на териториалния обхват,  прилагане на многофондово финансиране за новите стратегии за водено от общностите местно развитие при разширяване на териториалния обхват на подхода ВОМР и увеличаване на финансовия ресурс.