27.04.2020

На 24.04.2020г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/24.04.2020г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. 

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.  Прехвърлят се средства към Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където има одобрени проекти, но поради липса на финансов ресурс, част от тях са останали в резервен списък. Прехвърлените към подмярка 4.1. - средства са, както следва:

  • От подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ – 87869,12лв.;
  • От подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 8529,23лв.;
  • От мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 3554,00лв.

Във връзка с тази промяна, е направена промяна и в част от мониторинговите индикатори за резултат, а именно:

  • Одобрения индикатор за резултат по подмярка 4.2 от СВОМР – „Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти“, се премахва от индикаторите за резултат по подмярка 4.2 и се  включва в индикаторите за резултат по подмярка 4.1, като мерната единица, цел до края на стратегията и източник на информация се запазват.

Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.