30.03.2020

Днес, 31.03.2020г., изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и Кмета на Община Харманли - Мария Киркова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.017 "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Харманли – култура, традиции и обичаи“  по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Сключеният договор е на стойност 39116,00лв. и предвижда:

  • Закупуване на LED видео стена за външен монтаж;
  • Закупуване на традиционни фолклорни носии;
  • Организиране на фолклорен фестивал „Тракийска шевица";
  • Организиране и провеждане на чествания за Йордановден;
  • Изработка на филм: "Харманли – култура, традиции и обичаи";