03.02.2020

Днес, 03.02.2020г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" – Величко Сянков и управителя на ЕТ „Гошо Желязков Пейков“ – Гошо Пейков, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Гошо Желязков Пейков“ по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Проектът предвижда инвестиции в технологично оборудване на Модулен обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал. Сумата на одобрените за финансиране общи разходи по проекта е 134505,00 лв.