23.01.2020

Днес, 23.01.2020г., изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и управителя на „Дан – Мар – 2017“ ЕООД – Антония Христова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Дан – Мар – 2017“ ЕООД по подмярка 6.4 - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

По проекта е предвидено изграждане на салон за красота в гр. Харманли, включително закупуване на оборудване за салонът. Сумата на одобрените за финансиране общи разходи по проекта е 197031,70 лв.