30.11.2018

На 29-ти и 30-ти ноември 2018г., в Културен център Харманли – зала „Краезнание“, се проведе двудневно обучение на тема: „Придобиване на компетентност в областите на кандидатстване - необходими умения за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли“. Лектор на обучението бе г-жа Христослава Георгиева – експерт по ПРСР. Присъстваха местни заинтересовани лица – земеделски производители, представители на частни фирми, представители от отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ към община Харманли и др.

През първия ден от обучението бяха разгледани следните теми: Сключване на договор за предоставяне на финансова помощ; Промени в договора за БФП; Изисквания за изпълнение на дейностите и съхранение на документацията; Процедури за подаване на искания за плащане – авансово, междинно, окончателно; Процедури за избор на изпълнител по ЗОП; Процедури за избор на изпълнител по ПМС 160/ 01.07.2016 г.; Информиране и публичност по проектите.

През втория ден от обучението бяха разгледани следните теми: Отчитане на проекти в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020); Кореспонденция с УО; Управление на потребители в ИСУН 2020 – създаване на профили за достъп на екипа по проекта; Въвеждане на процедури за избор на изпълнител; Публикуване на публична покана; Въвеждане на сключен договор с външен изпълнител; План за разходване на средства по проекта; Въвеждане на Искане за плащане – авансово, междинно, окончателно; Попълване и подаване на Технически отчет; Попълване и подаване на Финансов отчет.

В края на всяка лекционна част от обучението, беше провеждана дискусия с участниците, които проявиха интерес към темата, задаваха въпроси, направиха коментари и заключения. След приключване на обучението, на участниците бяха раздадени сертификати за участие.

Обучението е проведено във връзка със Споразумение № РД 50-152/21.10.2016г. между УО на ПРСР за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“ за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.

Снимки от срещата, можете да намерите тук.