27.11.2018

На 26.11.2018г. от 10:00 часа в с. Доситеево се проведе информационна среща във връзка с популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.

На срещата присъстваха 12 души. Участниците в срещата бяха приветствани от изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР, по които има остатък от средства след първия краен срок за кандидатстване, а именно:

  • подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
  • подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата
  • мярка 22 Популяризиране на местните продукти и услуги

Беше представена информация по приключил първи краен срок за кандидатстване по всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР.

Снимки от срещата, можете да намерите тук.