08.01.2020

На 07.01.2020г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - Величко Сянков и председателя на Управителния съвет на сдружение "Бизнесът за Харманли" - Банко Банев, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на сдружение "Бизнесът за Харманли" по мярка 22 - "Популяризиране на местните продукти и услуги" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

По проекта е предвидено създаване на Дом на виното, регистрация на местна марка за качество и създаване на интернет страница, чрез които да бъде повишен потенциала на местните продукти и услуги.

Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 46446,00лв.