19.12.2019

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на ЕТ „ЗП Гошо Желязков Пейков“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 134505,00 лв. с ДДС. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.