19.12.2019

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по мярка 22 "Популяризиране на местните продукти и услуги" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на сдружение „Бизнесът за Харманли“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 46446,00 лв. с ДДС. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.