10.12.2019

В периода от 02.12.2019г. до 09.12.2019г., се проведоха седем информационни срещи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.

Всички присъстващи бяха запознати с мерките за подпомагане, включени в стратегията, индикативната годишна работна програма за 2020г., постигнатите резултати и реализирани дейности през изминалата 2019г., подадените и одобрени от МИГ проектни предложения, сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и др.

В края на всяка информационна среща, беше провеждана дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси и разглеждани конкретни казуси.

Разгледайте снимки от събитието в Галерия