22.11.2019

На 21-ви и 22-ри ноември 2019г., „МИГ Харманли“ проведе обучение за местни лидери на тема: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП“.

Обучението бе организирано от "Дениси Консулт" ЕООД, а лектор бе г-жа Христослава Георгиева - дългогодишен експерт в областта на управлението на проекти. По време на обучението беше разгледана правната уредба – ПМС 160/01.07.2016г., общите принципи при избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г., видове процедури за избор на изпълнител, Закон за обществените поръчки, видове процедури по ЗОП, общи правила за избор на изпълнител по реда на ЗОП, документация за участие в процедури за възлагане на обществена поръчка, технически спецификации, критерии за подбор и оценка, договор за възлагане на обществена поръчка и др.

Бяха проведени дискусии по темите, на участниците бяха раздадени сертификати за участие в обучението.

Разгледайте снимки от събитието в Галерия