11.11.2019

На 7-ми и 8-ми ноември 2019г., МИГ Харманли проведе обучение за местни лидери на тема: "Придобиване на компетентности за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за водено от общностите местно развитие".

Обучението бе организирано от "Дениси Консулт" ЕООД, а лектор бе г-жа Христослава Георгиева - дългогодишен експерт в областта на управлението на проекти.

По време на обучението бяха разгледани етапите от успешното изпълнение на един проект, двата вида административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - за възложители по ЗОП и за възложители по ПМС, предмет на договора, срокове за изпълнение, условия, размер и начин за изплащане на авансово, междинно и окончателно плащане, права и задължения на ДФЗ, бенефициентите и МИГ, основания за намаляване или отказ за изплащане на финансова помощ, изменения и прекратяване на договор за БФП и др.

Разгледайте снимки от събитието в Галерия