27.09.2019

На 27.09.2019г., МИГ Харманли получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от Стратегията за ВОМР на МИГ-а.