18.09.2019

На 18.09.2019г., МИГ Харманли получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР на МИГ-а.