20.09.2019

На 19.09.2019г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - Величко Сянков и управителя на "Тубиком" ООД - Банко Банев, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на "Тубиком" ООД по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

По проекта е предвидено изграждане на цех за производство на тахан.

Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е на стойност 146942,99лв.