10.09.2019

На 09.09.2019г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - Величко Сянков и Кмета на Община Харманли - Мария Киркова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли по подмярка 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Сключеният договор е на стойност 387 524,90лв. и предвижда рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли. В проекта са предвидени ремонтни дейности и реконструкция на ул. "Св. Климент Охридски" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий".