04.09.2019

 

Днес, 04.09.2019г., в офиса на сдружение "МИГ Харманли", председателя на Управителния съвет - Величко Сянков и ЗП Станислав Манолов, подписаха първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрените разходи за "Модернизация на земеделското стопанство за производство на зеленчукови и зърнено - житни култури" са в размер на 193319,25 лв. без ДДС.