03.09.2019

Днес, 03.09.2019г., МИГ Харманли получи ОДОБРЕНИЕ на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на МИГ-а. Очаква се, през следващата седмица, да бъде сключен първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.