02.09.2019

На 28.08.2019г., сдружение МИГ Харманли получи Заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ като законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1. - "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР.

Очаква се през следващата седмица да бъде подписан и ПЪРВИЯ административен договор за отпускане на финансова помощ по подмярка 4.1. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-а.