10.07.2019

На 09.07.2019г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/09.07.2019г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. /на основание чл. 10, ал. 3 Промяна в предварително одобрения максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към СВОМР по инициатива на УО на ПРСР 2014-2020г./
 
С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ като в подраздел „Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ“ се създава изречение второ „Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.
 
Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.
 
Споразумението се прилага по отношение на приеми по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, които не са обявени към датата на влизането му в сила.