16.06.2012

В изпълнение на Дейност 4, задача 3, на учебно посещение в гр. Харманли, бе екипа на Проект №431-2-03-89/18.09.2008
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Стамболово, Ивайловград и Маджарово”.
Целите на учебното посещение бяха:
1. Да се проучи опита на колегите си в Харманли;
2. Да се проучи начина на работа на екипа на проекта и МИГ за активизиране и организиране участието на местната общност, на разработване и прилагане на стратегията за местно развитие в рамките на подхода ЛИДЕР;
3. Обмен на добри практики
Домакини и гости отчетоха срещите като изключително полезни.