05.04.2019

Приключи оценката на проектни предложения по три процедури за прием на проекти в рамките на втори краен срок за кандидатстване:

  1. BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;
  2. BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;
  3. BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“ - Мярка 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги.

За периода на прием от 17.12.2018г. до 08.02.2019г. постъпиха общо по всички процедури - четири проектни предложения.

  • Проектно предложение по подмярка 4.2. – „Подобряване на производителността, чрез закупуване на Модулен обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал“, кандидат: ЗП Гошо Пейков
  • Проектно предложение по подмярка 7.6. - "Живата сила на традициите", кандидат: Сдружение „Бизнесът за Харманли“
  • Проектно предложение по подмярка 7.6. – „Харманли – култура, традиции и обичаи“, кандидат: Община Харманли
  • Проектно предложение по мярка 22 - "Повишаване потенциала на местните продукти и услуги", кандидат: Сдружение „Бизнесът за Харманли“

След направена оценка на проектните предложения, Комисията за подбор на проекти, одобри три от представените проектни предложения и постави в резервен списък едно от проектните предложения, поради липса на финансов ресурс.

На 01.04.2019г., Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, одобри оценителните доклади за работата на Комисиите за подбор на проектни предложения по всички 3 процедури.

Изпратено е уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.

Предстои извършване на проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ Харманли.

Разполагаемият финансов ресурс за следващ прием е, както следва:

Подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – 63 675,50 лв.

Процедурите са обявени във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.