09.01.2019

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
От Председателя на УС на
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“

Уважаеми Членове на Сдружение „МИГ Харманли“,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, свиквам Общото събрание на членовете на “МИГ Харманли“, което ще се проведе на 01.02.2019 г. на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов” 2 от 17:30 часа,  при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2018г.

2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2018г.

3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2018г.

4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2019г.;

5. Други.

Съгласно чл. 22 от Устава на сдружението, членовете – физически и юридически лица, могат да бъдат представлявани на общото събрание от пълномощници – физически лица. Пълномощните следва да бъдат изрични - за участие в Общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“, в писмена форма. Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

В качеството Ви на член на Сдружение „МИГ Харманли“, с настоящата покана, Ви каня да присъствате на така насроченото заседание.

С уважение:

Величко Сянков
Председател на УС