17.12.2018

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием на проектни предложения по следните мерки от стратегията за ВОМР:

1.     BG06RDNP001-19.013„МИГ Харманли“ Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

2.     BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

3.     BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“  Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“

Период на прием на проектни предложения: 17.12.2018г. - 08.02.2019г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават в рамките на срока, определен в обявите електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли:  https://www.mig-harmanli.org/ и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/